Vi gjør oppmerksom på at våre leveranser går som normalt, men det kan oppstå mindre forsinkelser på grunn av den nåværende situasjonen med COVID-19 Corona-virus

Vedlikehold

Hvis du ønsker å forlenge levetiden på ditt VELUX vindu, eller ganske enkelt litt oppfrisking, er dette stedet å se. VELUX tilbyr en rekke produkter som vil komme godt med hvis du vil bytte et luftfilter, reparere en ripe, smøre hengslene, male vinduet eller gi det en ny og skinnende lakk.

Servicesett til VELUX takvinduer (ZZZ 220)

Servicesettet passer til til både trevinduer og polyuretan takvinduer og er et flott "gjør-det-selv-produkt" for å forlenge levetiden på vinduet ditt,. Vi anbefaler at du smører hengsler og låsebeslag minst en gang i året. Settet rekker til 2-5 vinduer

ZZZ 220 kan kun brukes på takvinduer produsert FØR april 2012 (uten K i vinduskoden).

 • Smøring til hengsler og låser
 • Luftfilter (3 m)
 • Skumpakning til lufteklaffen for 2–5 takvinduer (3 m)

kr 293,75

Reparasjonsett til polyuretan vinduer (ZOZ 129KB)

Reparasjonsettet er ideelt til små skader og rifter på VELUX polyuretan - vedlikeholdsfrie vinduer – gjelder karm og ramme, ikke glasset.

Advarsel!

 

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

 

 • Hvit polyuretan lakk (220 ml)
 • Tørketid 30 minutter

kr 187,50

Reparasjonsett til hvitmalte vinduer (ZZZ 130KB)

Settet er ideelt for reparasjon av små skader på hvitmalte trevinduer. Det kan også brukes til å male et trevindu som orginalt har vært klarlakkert.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

 • Hvit maling (220 ml)
 • Tørketid 60 minutter

kr 212,50

Reparasjonssett til furu lakkerte vinduer (ZZZ 176KB)

 Dette reparasjonssettet er ideellt når du skal reparere små skader på VELUX furu lakkerte vinduer.. Eller dersom du skal holde det vedlike. Settet er et perfekt "gjør det selv produkt".For å forlenge levetiden på ditt vindu, anbefales det å lakkere vinduene minimum hvert fjerde år

Kan kun brukes på furu lakkerte vinduer.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

 • Klar lakk (220ml),
 • Brukerveiledning

kr 212,50

Servicesett til VELUX takvinduer (ZZZ 220K)

Servicesettet passer til både trevinduer og polyuretan takvinduer og er et flott "gjør-det-selv-produkt" for å forlenge levetiden på vinduet ditt,. Vi anbefaler at du smører hengsler og låsebeslag minst en gang i året. ZZZ 220K kan kun brukes på takvinduer produsert ETTER 03.2012 (med K i vinduskoden, Typeskilt på venstre side).

 • Smøring til hengsler og låser
 • Luftfilter (3 m)
 • Skumpakning til lufteklaffen for 2–5 takvinduer (3 m)

kr 293,75